سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

روایات صحیح وغیرصحیح

پرسش:چراعلمای بزرگی چون مرحوم کلینی ومرحوم علامه مجلسی و.....درکتبشان انواع روایات صحیح وغیرصحیح وجوددارد مگرنمیتوانستند فقط روایات صحیح راثبت بکنند؟


پاسخ:دربرهه هایی اززمان روایات اهل بیت ازطرف دشمنان درمعرض خطر وازبین رفتن بوده وعلمای بزرگ برای جلوگیری از معدوم شدن وازبین رفتن روایات همه روایات اعم ازصحیح وغیرصحیح راگردآوری ودرمجموعه کتب خود تجمیع نمودند مانند دستفروشی که بادیدن مامورشهرداری هرچه برروی زمین است اعم ازوسائل خود وغیرآن راجمع کرده فرارمی کند وبعدازاستقرار درمکانی امن اجناس خودراباغیراجناسش جدا می کند همینطوراست روایات. که درزمان کنونی علما ومراجع وظیفه جداسازی صحیح ازغیرصحیح رابه دوش میکشند برای همین است که هرکسی توان فهم روایات وجداسازی آنها راندارد