سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

چندسوال پیرامون فتنه ونهم دی88

 

 

 پیام نهم دی به جوانان چیست؟

نهم دی روزمیثاق امت اسلامی باامام وپیشوا ورهبر خود بود روزی بود که مردم عزیزایران امید دشمنان اسلام وانقلاب راناامیدکردند روزی که حق برباطل پیروزی وظفرپیداکرد ونقشه دشمن رانقش برآب کرد

اگربخواهم درچندجمله پیام نهم دی به جوانان عزیزرابیان کنم بایدبگویم هرحادثه ای دراین عالم حامل پیامی است  البته برای هرقشری وصنفی پیامی دارد که جوانان هم یکی ازاین گروه ها می باشند حادثه نهم دی 88 که بعدازفتنه اتفاق افتادهم ازاین قاعده  مستثنی نبوده  وبرای همه اقشاربه ویژه جوانان حامل پیام بلکه پیامهابود به عنوان مثال درصحنه سیاسی بودن جوانان. بی تفاوت نبودن به مسائل سیاسی کشور. وتنهانگذاشتن ولایت ازجمله پیامهای نهم دی به جوانان عزیزمی باشد اگرنبودحضور جوانان وبسیجیان درصحنه سیاسی کشورمطمئنا کشورایران هزینه سنگینی راباید می پرداخت اما با لطف خدای متعال وعنایت امام زمان علیه السلام وحضورجوانان درمیدان این فتنه بعدازشش هفت ماه کورشده وفضای کشوربه حالت عادی بازگشت

 

فتنه چیست؟ لطفا توضیحی دراین خصوص ارائه کنید

دراینکه فتنه چیست باید بگویم هیچ کس مانند امیرالمومنین علیه السلام که به فرموده خودشان (من آن کسی هستم که چشم فتنه راکورکردم)نمی تواند فتنه رابرایمان تبیین کند ایشان می فرمایند(و لکن یُؤخَذ من هذا ضِغثٌ، و من هذا ضغث فَیُمزَجانِ فهنالک یستولی الشّیطان على أولیائه)قسمتی ازحق وقسمتی ازباطل (توسط فتنه گران)باهم مخلوط شده که دراین صورت شیطان بردوستان خود مسلط شده وآنها رامی فریبد یعنی درواقع فتنه ی به معنی غبارآلودگی ازممزوج شدن حق وباطل پدید می آید

 

وظیفه ما درزنده نگه داشتن این روز چیست؟

وظیفه همه آحادجامعه این است که اجازه ندهند این روزواین حماسه به فراموشی سپرده شود کما اینکه مقام معظم رهبری بعدازحماسه نهم دی جمله ای قریب به این مضمون فرمودند که این روزهم درتقویم سیاسی کشورماندگارشد که البته این جمله حضرت آقا میتواند خودش یک اشاره لطیفی باشد وارشادی باشدبه اینکه نباید بگذارید این روزفراموش شود چراکه حفظ این روزمیتواند به عنوان یک نورافکن قوی درشبهای تارفتنه های احتمالی آینده عمل کند وراه راازچاه نشان دهد حوادثی ازاین قبیل نیزاینگونه اندودرطول تاریخ راه رابرای مردم بارکرده اند   برای اینکه بهتربتوانم مقصودم رابیان کنم ناچارم مثالی بزنم به عنوان مثال حادثه عاشورا ازجمله حوادثی است که ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین توصیه کرده اند که اجازه ندهیدفراموش شود بااینکه معمول است دردنیا حادثه های تلخ وناراحت کننده را سعی می کنند فراموش کنند اما به جهت پیامهای مهمی که دارد اجازه فراموش کردن آن رانداده اند حادثه نهم دی 88هم ازاین دست حوادث است به این معنا که باوجوداینکه یادآور خاطرات تلخ فتنه انگیزی دشمن وایادی فریب خورده آنان می باشد اما بااین وجود زنده نگه داشتن نام ویاد آن دارای آثاروبرکات بی شماری می باشد

 

نفوذ به عنوان یکی ازبرنامه های دشمن چگونه درسال 88منجربه فتنه شد؟

نفوذیکی ازمقوله های است که ازقدیم درافواه واذهان ما بوده اما چندماهی است که به صورت گسترده تر درادبیات سیاسی کشورماداخل شده وشروع گسترش آن هم توسط شخص مقام معظم رهبری بود ایشان به عنوان دیدبانی امین وقوی ازفرسنگها فاصله نفوذ را رصد کرده وبه ملت عزیزایران ابلاغ کردند قبل ازاینکه درباره تاثیرنفوذ درپیدایش فتنه 88نکاتی رامتذکرشوم لازم است کلمه نفوذ راتشریح کنم درکتب لغت نفوذ رابه رسوخ کردن ورخنه کردن ترجمه کرده اند البته برخی نفوذ رابه عبورکردن وپیش افتادن نیزترجمه کرده اند به عنوان مثال اعراب می گویند (نفذفلان القوم)یعنی فلان شخص ازنزدقوم عبورکرد وبرآنها پیشی گرفت .به هرتقدیر نفوذ دراصطلاح نیز با هردومعنی سازگاراست وقتی می گویند دشمن نفوذ کرده درواقع هم نظربه رسوخ ورخنه کردن اودارند وهم نظر به اینکه اودرکارهای ما برماپیشی گرفته ودرواقع این دشمن است که فرمان مارادردست گرفته ومارابه سمت مقصد موردنظرخودمی کشانددرفتنه سال88 نیزدشمن ازهمین مقوله نهایت استفاده راکرد وفرمان فکری عده ای جاهل وغافل رادردست گرفت وبه جای آنها فکرکرد وبیانیه داد وتحریک نموددرحالیکه اینان فکرمی کردند خودشان فرمان رابه دست دارد این بود که فتنه اتفاق افتاد یعنی چون فرمان این افراد به دست  دشمن افتاده بود فتنه ایجادشد البته این نکته نیزمغفول نماند که نفوذ با خشونت وسروصدا ایجادنمیشود بلکه کاملا آرام وبدون سروصدا عمل میکند دقیقا مانند نفوذ آب برف درزیرزمین که بدون خرابی وویرانی صورت می گیرد نه مثل آب باران که ویرانی وسروصدا داشته وقبل ازنفوذ دراعماق زمین همه راباخبرمی کند

 

امروزوظیفه ما نسبت به نفوذ دشمن باید به چه نحو باشد؟

وظیفه امروزما درباره نفوذ هیچ تفاوتی باوظیفه ما با روزهای قبل نکرده بنده درجواب شخصی درباره تکراری بودن سخنرانی برخی سخنرانان دینی گفتم تادرد مردم درد بیست سال پیش باشد نسخه طبیب نیز همان است بله ممکن است شکل آن تغییرکنداما ماهیتش همان است نفوذ دیروز بانفوذ امروز یکی است وعلاج آن هم همان علاج دیروز است البته قبل ازاینکه جواب سوال رابه صورت مفصل تر بدهم باید بگویم که نفوذ طبق فرموده رهبرمعظم انقلاب انواعی دارد به عنوان مثال نفوذ رامی توان به نفوذ فرهنگی اقتصادی سیاسی تقسیم نمودکه هرکدامش راه مقابله جداگانه ای رامی طلبد برای جلوگیری نفوذ ضروری تری مسئله شناسایی افراد ونهادهای نفوذ پذیر دروهله اول  است ودرمرحله دوم علت نفوذپذیری افراد ونهادها باید مدنظرقراربگیرد و درمرحله سوم واکسینه کردن جامعه درخصوص نفوذکه بایدمورد توجه جدی قراربگیرد. تبیین نفوذ وموارد آن درمراکزعلمی. به کارنگرفتن افراد نفوذ پذیردرپستهای حساس کشور.نظارت دقیق ولحظه به لحظه برمسولین به ویژه مسولینی که هویت اسلامی ایرانی خودرافراموش کرده ونفوذپذیرهستند.تبعیت ازرهبری معظم انقلاب .وحدت کلام ورویه  ازموارد بازدارنده نفوذ می باشد به عنوان مثال آب به راحتی درلایه های سست خاک نفوذ می کند اما اگرسنگی محکم راسالها درون دریا بیندازیم بعدازبیرون آوردن ازآب اگرآن سنگ رابشکنیم باخشکی لایه های درونی سنگ مواجه می شویم که این مسئله حاکی ازاین است که وحدت آحاد جامعه وهمفکربودن آنها اجازه نفوذ راازدشمن میگیردهمانگونه که لایه های محکم سنگ جلوی نفوذ آب رامی گیرد

 

نهایت کارفتنه گران چیست؟

طبق وعده ای که پیامبراکرم داده اند اهل فتنه درآخرالزمان هلاک ونابود می شوند ومومنین نبایدفتنه هارا عامل رنجش خودبدانند درعین حالیکه باید جلوگیری شود ازایجادفتنه. ایشان درروایتی فرمودند  (لا تکرهوا الفتنه فی آخرالزمان فانها تبیرالظالمین)ازفتنه های آخرالزمان ناراحت نشویدچراکه اهل آن رانابودمی کند

 

 

ساکتان فتنه چه جایگاهی دارند؟ 

طبق نص صریح روایت امیرالمومنین علیه السلام ساکتان درفتنه نیزاهل سعادت  نیستند چراکه امیرالمومنین بعدازمرگ  زبیر(که ازساکتان فتنه جمل بود) فرمودند(القاتل والمقتول کلاهما فی النار) یعنی هم کشنده وهم کشته شده دردوزخ جای دارند ودلیل آن هم سکوت درهنگام فتنه ایشان بوده ایشان میتوانست بعدازنصیحت امیرالمومنین علیه السلام روشنگری بکند ولی گفت من نه له شما ونه علیه شما شمشیر می زنم نه دوست شما ونه دشمن شماهستم همان کاری که درسال88عده ای ازسران نظام کردند

 

نقش خواص درفتنه هاچیست؟

خواص درفتنه هانقش تاثیرگذاری دارند شماتاریخ جناب عماررانگاه کنید درجنگی که میان امیرالمومنین با عده ای از به ظاهرمسلمانان پیش آمده برخی دچارتردید شدند تاجائیکه شخصی نزد امیرالمومنین آمد ودرمیانه جنگ اظهارتردید کرد وجمله (یاامیرالمومنین انی قدشککت) رابه کاربرد یعنی من دراینکه حق باکیست به تردیدافتاده ام ایشان آن شخص رانزدجناب عمارفرستاد وعمارنیز حقیقتا باچندجمله تردید ایشان رابه کلی ازبین برد البته روشنگری عمارمنحصردراین موردنیست ایشان درعین شمشیرزدن حقائق راتبیین کرده  ومانند نورافکن پرتوافکنی می کردندبه همین جهت است که رهبرمعظم انقلاب بعدازفتنه 88فرمودند(أین عمار)کجایند عمارها؟ امیدوارم خدای متعال به ماتوفیق درک دولت کریمه امام عصرارواحنافداه راعنایت کند وماراازشرفتنه هاایمن بدارد والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

 

 

 

 

 


فتنه88

پرسش:اگرسران وساکتان فتنه 88درزمان امیرالمومنین بودند امام چه برخوردی میکردند عفو؟اعدام؟یاحصر؟


پاسخ: درفتنه جمل هم سران فتنه وجودداشتندوهم ساکتان فتنه وروش برخوردامام علی علیه السلام باافرادمختلف متفاوت بوده به عنوان مثال عایشه به عنوان ام المومنین وازسران فتنه جمل مورداحترام حضرت قرارگرفته تاجائیکه حضرت با40زنی که لباس مردانه به تن کردند ایشان رابه مدینه بازگرداندتادربین راه خطری ایشان راتهدیدنکنداما درعین حال ازفتنه گری ایشان هم غافل نشده واوراحصرخانگی کرده ومراقب رفت وآمدهای اوبودند واما درخصوص ساکتان فتنه بایدزبیررامثال بزنیم بعدازآنی که حضرت بااوصحبت ونصیحت کردند ایشان ازشمشیرزدن له یاعلیه امام علیه السلام کناره گیری کرده ودرگوشه ای خزیدند وبعدازاینکه توسط شخصی ترور شد وخبرمرگ زبیربه امام رسید ایشان فرمودند (القاتل والمقتول کلاهما فی النار) قاتل ومقتول هردودرآتش جهنم هستند دلیل جهنمی بودن قاتل ترورکردن ودلیل جهنمی بودن مقتول(زبیر)سکوت درهنگام فتنه بود