سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مطالب وبلاگ

    نظر

 توجه:همه سوالاتی که دراین وبلاگ می خوانیدسوالاتی است که توسط مردم طرح گردیده وپاسخهایی که حقیرداده ام  همین این امرموجب پراکندگی موضوعات شده لازم به ذکراست خیلی ازکارشناسان دینی درپاسخگوییها راه تطویل راپیموده وبه صورت مفصل پاسخ سولات رامی دهند اماشایدبرخی ازافرادجامعه به علت مشغلات زیاد فرصت یاحوصله مطالعه پاسخ طولانی رانداشته باشند لذادراین وبلاگ به صورت کاملا خلاصه به پاسخ سوالهای احتمالی خوددست پیدامی کنید.درصورت نقدیاتوضیح بهترمی توانیددربخش نظرکاربران نظرخودرادرج نمایید.باتشکرالتماس دعا

 


دشمنی امریکا باما

پرسش:آیاآمریکاخیر ما مسلمانان به ویژه ایرانیان رامیخواهد؟


پاسخ:

خداوندمتعال درسوره بقره آیه 105میفرماید (مایود الذین کفروا من اهل الکتاب ولاالمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم)کفار اهل کتاب ومشرکین دوست ندارند ازخداوند خیری به شما مسلمانان برسد


چگونگی مواجه بادشمن

دستورات قرآن برای روش مواجهه بادشمن وروش دولتمردان دراین مواجهه

خداوند متعال درقرآن درخصوص تحریم اقتصادی دشمن نکته بسیارمهمی رابیان فرموده وتکلیف مومنین دراین خصوص رانیزمشخص کرده به عنوان مثال در سوره منافقون آیه 7می فرماید (هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّوا  وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَفْقَهُونَ) کفارمیگویندبه اطرافیان پیامبرچیزی ندهید وآنان رادرتحریم اقتصادی قراردهید تاازگردپیامبرپراکنده شوند درحالیکه خزائن آسمانها وزمین دردست خداست ولی منافقان نمی فهمند همانگونه که ازآیه برمی آید تحریم اقتصادی درزمان پیامبراسلام هم بوده وراهکارمقابله باآن هم واضح است کفارتصورمی کنند باتحریم اقتصادی دست وپای مسلمین راباغل وزنجیرمی بندند درحالیکه خزائن آسمان هاوزمین به دست خداست وطبق نص صریح قرآن(ان الله یدافع عن الذین آمنوا)خداوند ازمومنین دفاع می کند واگربه معنای حقیقی کلمه ایمان به خداداشته باشند تحریم درآنان اثری نمی کند درزمان کنونی نیزکفارشرق وغرب همان رویه اجدادسلف خودراپیموده وبه زعم خودباتحریم اقتصادی می توانند ایران اسلامی راازپای درآورند اگرایمان راسخ به خدا درقلوب مومنین نهادینه شود وجزخدای متعال کسی رارزاق خودندانند قطعا ازاین گردنه صعب العبور به سلامت گذرخواهندکرد اماافسوس وصدافسوس که برخی ازمسولین کشوربه ویژه مسولین دیپلماسی چندان اعتقادی به این مسئله ندارند تاجائیکه روزی درسخنان خودآب خوردن مردم ایران رانیزبه مذاکرات وبرجام گره میزنند وروزی دشمن راکدخدای دهکده می دانند برای راضی کردن دشمن هرگونه انعطافی ازخودنشان می دهند درحالیکه غافل ازاین هستند که دشمن ازماراضی نمیشود مگراینکه ازعقائد خوددست برداریم نظیرآنچه عربستان سعودی انجام داده ومحبوب القلوب آمریکائیها شده درحالیکه خداوندمی فرماید (لن ترضی عنک الیهودولاالنصاری حتی تتبع ملتهم)یهودونصاری ازتوراضی نمی شوندمگراینکه ازآنهاتبعیت کنی به جای برخوردقاطعلنه با دشمن ونواختن سیلی به صورت او زانوی ادب وتواضع دربرابرش به زمین میزنند درمقابل اولبخند شادی سرداده قهقهه می کنند وحال اینکه خداوند می فرماید (یاایهاالنبی جاهدالکفاروالمنافقین واغلظ علیهم)اى پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر  


انفاق

پرسش:آیامی شودانسان انفاق کند واموالش زیادشود؟

 

پاسخ:به حسب ظاهر وقتی انسان چیزی ازاموالش رابه دیگران بدهد ازآن کم می شود ولی قرآن کریم وروایات مختلف چیزی غیرازاین رامی گویند وتجربه نیزثابت کرده اگرانسان انفاق کند اگرچه اموالش زیادهم نشودلااقل موجبات برکت درآن فراهم می شود برای فهم بهترمسئله به این مثال توجه فرمایید اگریک لیترآب رادرون کوزه سفالی ویک لیترآب را درون ظرف پلاستیکی یافلزی بریزیم وبعد از چندروزسراغ آن برویم مشاهده خواهیم کرد که مقداری ازآب درون کوزه به علت نم دادن کم شده اما درعوض آب خنک وگوارا وخوش طعم باقی مانده ودرمقابل تمام آب ظرف فلزی یاپلاستیکی درون ظرف موجوداست ولی به علت راکدبودن متعفن شده وطعم آن نیزتغییرپیدانموده مثل انفاق اموال. مثل آب کوزه ومثل انفاق نکردن مثل آب ظرف فلزی است.  


تحریم اقتصادی درقرآن

پرسش:آیادرقرآن درخصوص تحریم اقتصادی دشمن سخنی به میان رفته وراهکارمقابله باآن چیست؟


پاسخ:خداوندمتعال درسوره منافقون آیه 7می فرماید(هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّوا  وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَفْقَهُونَ) کفارمیگویندبه اطرافیان پیامبرچیزی ندهید وآنان رادرتحریم اقتصادی قراردهید تاازگردپیامبرپراکنده شوند درحالیکه خزائن آسمانها وزمین دردست خداست ولی منافقان نمی فهمند همانگونه که ازآیه برمی آید تحریم اقتصادی درزمان پیامبراسلام هم بوده وراهکارمقابله باآن هم واضح است کفارتصورمی کنند باتحریم اقتصادی دست وپای مسلمین راباغل وزنجیرمی بندند درحالیکه خزائن آسمان هاوزمین به دست خداست وطبق نص صریح قرآن(ان الله یدافع عن الذین آمنوا)خداوند ازمومنین دفاع می کند واگربه معنای حقیقی کلمه ایمان به خداداشته باشند تحریم درآنان اثری نمی کند


کاربری انسان

پرسش:تفسیرآیه شریفه وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون چیست؟

 

پاسخ:اگربنایی راببینید که بامشقت تمام وهزینه هنگفت خانه ای راساخته باتمام تجهیزات وتزئینات بادیوارهایی از رنگ روغنی واتاقهای متعدد  وآن راتحویل صاحب خانه بدهد بعدازچند روز درکمال ناباوری مشاهده کند که صاحب خانه درون اتاقها وسالن وتمام قسمتهای خانه راپراز کاه کرده وازاین خانه استفاده ای غیراز کاربری متناسب باآن  کرده ناراحت می شود ولب به اعتراض بازمی کند خدای متعال نیزبه عنوان سازنده وخالق انسانها کاربری انسانها راعبادت وبندگی دانسته وفرموده من جن وانس راخلق نکردم مگراینکه عبادت وبندگی من رابکنند درصورتی که ببیند این انسان ازظرفیت بالای خوداستفاده صحیحی نکرده وهمان کاری راانجام داده که حیوانات انجام میدهند (مانندخوردن خوابیدن شهوت وغضب )ازاوناراحت شده موردغضب قرارمی دهد واینجاست که به مقایی فروتر ازحیوانت می رسد چراکه خداوند فرموده (اولئک کالانعام بل هم اضل)اینان مثل حیوان بلکه بدتر ازحیوانند


حضوردرمسجد

پرسش:امام جماعتهای مسجد برای توجیه غیبت خوددرمسجدمیگویند اگربه نیت نمازجماعت به مسجدبروی ولی جماعت تشکیل نشود به ثواب نمازجماعت دست پیداکرده ای آیاچنین چیزی امکان دارد؟

پاسخ:درعیدنوروز به بهانه عیددیدنی به منزل شخصی میروید وقتی زنگ منزل رامیزنید متوجه می شوید صاحب خانه درمنزل نیست روی درب می نویسید( آمدم نبودید فلانی) وبرمی گردید بعدازمدتی وقتی صاحب خانه رامی بینید ازاوگله میکنیدومی گوید ما منزل شماآمدیم ولی شمانیامدید واوهم ازشماعذرخواهی میکند وآن حضور به ظاهر بی نتیجه شما رانادیده نمی گیرد وشماهم آن رفتن رایک رفتن کامل به حساب می آورید همینگونه است حضوردرمسجد بدون تشکیل نمازجماعت که بندگان به پای خداوند یک جماعت می نویسندو خداوند هم که مهربانترین صاحب خانه ها است قطعا آن حضورراتمام وکمال به حساب می آورد


بازی لی لی

پرسش:آیا سخن مقام معظم رهبری که فرمودند جوانان حزب اللهی از برخی بزرگترها بهتر تشخیص میدهند صحیح است؟

 

پاسخ: به تازگی وبعدازسخنان برخی مسولین به این نتیجه رسیده ام که نه تنها جوانان بلکه کودکان دربازی های کودکانه اثبات کرده اند ازبرخی بزرگان بهتر تشخیص می دهند چراکه آنان دربازی لی لی به خطوط کجی که کشیده اند نیزپایبند هستند واگردرهنگام بازی پای خودرابیرون یادرون خطوط ترسیمی بگذارند اگرچه خطوط کج باشند بازی رابه هم نمیزنند وبه اصطلاح خودشان دربازی جرزنی نمی کنند اما متاسفانه برخی مسولین خطوط ترسیم شده درقانون اساسی ویاخطوط ترسیمی شورای نگهبان را به علت اینکه به زعم آنها کج می باشد مراعات نمی کنند وبه جرزنی متوسل می شوند


روایات صحیح وغیرصحیح

پرسش:چراعلمای بزرگی چون مرحوم کلینی ومرحوم علامه مجلسی و.....درکتبشان انواع روایات صحیح وغیرصحیح وجوددارد مگرنمیتوانستند فقط روایات صحیح راثبت بکنند؟


پاسخ:دربرهه هایی اززمان روایات اهل بیت ازطرف دشمنان درمعرض خطر وازبین رفتن بوده وعلمای بزرگ برای جلوگیری از معدوم شدن وازبین رفتن روایات همه روایات اعم ازصحیح وغیرصحیح راگردآوری ودرمجموعه کتب خود تجمیع نمودند مانند دستفروشی که بادیدن مامورشهرداری هرچه برروی زمین است اعم ازوسائل خود وغیرآن راجمع کرده فرارمی کند وبعدازاستقرار درمکانی امن اجناس خودراباغیراجناسش جدا می کند همینطوراست روایات. که درزمان کنونی علما ومراجع وظیفه جداسازی صحیح ازغیرصحیح رابه دوش میکشند برای همین است که هرکسی توان فهم روایات وجداسازی آنها راندارد 


فرق اسلام داعشی واسلام محمدی

پرسش:بالاترین نشانه بربیگانگی اسلام داعشی باپیامبرعظیم الشان اسلام چیست؟


پاسخ:همه شماشنیده ایدکه وقتی پیامبراسلام بامردم درمسجدی مشغول نمازجماعت بودندودررکعت سوم نماز صدای گریه کودکی راشنیدند باعجله تمام (باحذف مستحبات)نمازراخواندند ووقتی باتعجب اصحابشان مواجه شدند فرمودند(اماسمعتم صراخ الصبی)آیاصدای گریه وناله کودک رانشنیدید؟پیامبری که حتی طاقت شنیدن صدای گریه کودکی راندارد(کودکی که درامنیت است وشایدفقط به علت اینکه مادر او را در آغوش نگرفته گریه میکند)آیامیتواند کودکی که توسط داعش به آتش کشیده میشود راببیندوطاقت بیاورد؟

نمونه دوم درجنگ خیبر بعدازپیروزی امیرالمومنین شخصی ازمسلمانان صفیه راکه ازاسرابود به همراه خودبه سمت پیامبرمی آورد دربین راه اوراازمیان اجسادکشته شدگانش عبوردادتاشاید شکنجه روحی شود صفیه به محض دیدن کشته شدگان قوم خودبه صورت خودچنگ زدوخون جاری شدوقتی نزدپیامبراسلام رفتند ایشان علت خون آلودبودن صورت صفیه راپرسیدند ووقتی پاسخ شنیدند به شدت باآن مسلمان برخوردکردند وباردیگرروح لطیف وقلب رئوف خودرابه نمایش گذاشتند اما اسلام داعشی فقط اهل جنایت وکشتاروحشیانه قرون وسطیی بوده وارتباطی باپیامبررحمت ندارد