سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دشمنی امریکا باما

پرسش:آیاآمریکاخیر ما مسلمانان به ویژه ایرانیان رامیخواهد؟


پاسخ:

خداوندمتعال درسوره بقره آیه 105میفرماید (مایود الذین کفروا من اهل الکتاب ولاالمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم)کفار اهل کتاب ومشرکین دوست ندارند ازخداوند خیری به شما مسلمانان برسد


چگونگی مواجه بادشمن

دستورات قرآن برای روش مواجهه بادشمن وروش دولتمردان دراین مواجهه

خداوند متعال درقرآن درخصوص تحریم اقتصادی دشمن نکته بسیارمهمی رابیان فرموده وتکلیف مومنین دراین خصوص رانیزمشخص کرده به عنوان مثال در سوره منافقون آیه 7می فرماید (هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّوا  وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَفْقَهُونَ) کفارمیگویندبه اطرافیان پیامبرچیزی ندهید وآنان رادرتحریم اقتصادی قراردهید تاازگردپیامبرپراکنده شوند درحالیکه خزائن آسمانها وزمین دردست خداست ولی منافقان نمی فهمند همانگونه که ازآیه برمی آید تحریم اقتصادی درزمان پیامبراسلام هم بوده وراهکارمقابله باآن هم واضح است کفارتصورمی کنند باتحریم اقتصادی دست وپای مسلمین راباغل وزنجیرمی بندند درحالیکه خزائن آسمان هاوزمین به دست خداست وطبق نص صریح قرآن(ان الله یدافع عن الذین آمنوا)خداوند ازمومنین دفاع می کند واگربه معنای حقیقی کلمه ایمان به خداداشته باشند تحریم درآنان اثری نمی کند درزمان کنونی نیزکفارشرق وغرب همان رویه اجدادسلف خودراپیموده وبه زعم خودباتحریم اقتصادی می توانند ایران اسلامی راازپای درآورند اگرایمان راسخ به خدا درقلوب مومنین نهادینه شود وجزخدای متعال کسی رارزاق خودندانند قطعا ازاین گردنه صعب العبور به سلامت گذرخواهندکرد اماافسوس وصدافسوس که برخی ازمسولین کشوربه ویژه مسولین دیپلماسی چندان اعتقادی به این مسئله ندارند تاجائیکه روزی درسخنان خودآب خوردن مردم ایران رانیزبه مذاکرات وبرجام گره میزنند وروزی دشمن راکدخدای دهکده می دانند برای راضی کردن دشمن هرگونه انعطافی ازخودنشان می دهند درحالیکه غافل ازاین هستند که دشمن ازماراضی نمیشود مگراینکه ازعقائد خوددست برداریم نظیرآنچه عربستان سعودی انجام داده ومحبوب القلوب آمریکائیها شده درحالیکه خداوندمی فرماید (لن ترضی عنک الیهودولاالنصاری حتی تتبع ملتهم)یهودونصاری ازتوراضی نمی شوندمگراینکه ازآنهاتبعیت کنی به جای برخوردقاطعلنه با دشمن ونواختن سیلی به صورت او زانوی ادب وتواضع دربرابرش به زمین میزنند درمقابل اولبخند شادی سرداده قهقهه می کنند وحال اینکه خداوند می فرماید (یاایهاالنبی جاهدالکفاروالمنافقین واغلظ علیهم)اى پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر  


انفاق

پرسش:آیامی شودانسان انفاق کند واموالش زیادشود؟

 

پاسخ:به حسب ظاهر وقتی انسان چیزی ازاموالش رابه دیگران بدهد ازآن کم می شود ولی قرآن کریم وروایات مختلف چیزی غیرازاین رامی گویند وتجربه نیزثابت کرده اگرانسان انفاق کند اگرچه اموالش زیادهم نشودلااقل موجبات برکت درآن فراهم می شود برای فهم بهترمسئله به این مثال توجه فرمایید اگریک لیترآب رادرون کوزه سفالی ویک لیترآب را درون ظرف پلاستیکی یافلزی بریزیم وبعد از چندروزسراغ آن برویم مشاهده خواهیم کرد که مقداری ازآب درون کوزه به علت نم دادن کم شده اما درعوض آب خنک وگوارا وخوش طعم باقی مانده ودرمقابل تمام آب ظرف فلزی یاپلاستیکی درون ظرف موجوداست ولی به علت راکدبودن متعفن شده وطعم آن نیزتغییرپیدانموده مثل انفاق اموال. مثل آب کوزه ومثل انفاق نکردن مثل آب ظرف فلزی است.  


تحریم اقتصادی درقرآن

پرسش:آیادرقرآن درخصوص تحریم اقتصادی دشمن سخنی به میان رفته وراهکارمقابله باآن چیست؟


پاسخ:خداوندمتعال درسوره منافقون آیه 7می فرماید(هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّوا  وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَفْقَهُونَ) کفارمیگویندبه اطرافیان پیامبرچیزی ندهید وآنان رادرتحریم اقتصادی قراردهید تاازگردپیامبرپراکنده شوند درحالیکه خزائن آسمانها وزمین دردست خداست ولی منافقان نمی فهمند همانگونه که ازآیه برمی آید تحریم اقتصادی درزمان پیامبراسلام هم بوده وراهکارمقابله باآن هم واضح است کفارتصورمی کنند باتحریم اقتصادی دست وپای مسلمین راباغل وزنجیرمی بندند درحالیکه خزائن آسمان هاوزمین به دست خداست وطبق نص صریح قرآن(ان الله یدافع عن الذین آمنوا)خداوند ازمومنین دفاع می کند واگربه معنای حقیقی کلمه ایمان به خداداشته باشند تحریم درآنان اثری نمی کند


کاربری انسان

پرسش:تفسیرآیه شریفه وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون چیست؟

 

پاسخ:اگربنایی راببینید که بامشقت تمام وهزینه هنگفت خانه ای راساخته باتمام تجهیزات وتزئینات بادیوارهایی از رنگ روغنی واتاقهای متعدد  وآن راتحویل صاحب خانه بدهد بعدازچند روز درکمال ناباوری مشاهده کند که صاحب خانه درون اتاقها وسالن وتمام قسمتهای خانه راپراز کاه کرده وازاین خانه استفاده ای غیراز کاربری متناسب باآن  کرده ناراحت می شود ولب به اعتراض بازمی کند خدای متعال نیزبه عنوان سازنده وخالق انسانها کاربری انسانها راعبادت وبندگی دانسته وفرموده من جن وانس راخلق نکردم مگراینکه عبادت وبندگی من رابکنند درصورتی که ببیند این انسان ازظرفیت بالای خوداستفاده صحیحی نکرده وهمان کاری راانجام داده که حیوانات انجام میدهند (مانندخوردن خوابیدن شهوت وغضب )ازاوناراحت شده موردغضب قرارمی دهد واینجاست که به مقایی فروتر ازحیوانت می رسد چراکه خداوند فرموده (اولئک کالانعام بل هم اضل)اینان مثل حیوان بلکه بدتر ازحیوانند


حضوردرمسجد

پرسش:امام جماعتهای مسجد برای توجیه غیبت خوددرمسجدمیگویند اگربه نیت نمازجماعت به مسجدبروی ولی جماعت تشکیل نشود به ثواب نمازجماعت دست پیداکرده ای آیاچنین چیزی امکان دارد؟

پاسخ:درعیدنوروز به بهانه عیددیدنی به منزل شخصی میروید وقتی زنگ منزل رامیزنید متوجه می شوید صاحب خانه درمنزل نیست روی درب می نویسید( آمدم نبودید فلانی) وبرمی گردید بعدازمدتی وقتی صاحب خانه رامی بینید ازاوگله میکنیدومی گوید ما منزل شماآمدیم ولی شمانیامدید واوهم ازشماعذرخواهی میکند وآن حضور به ظاهر بی نتیجه شما رانادیده نمی گیرد وشماهم آن رفتن رایک رفتن کامل به حساب می آورید همینگونه است حضوردرمسجد بدون تشکیل نمازجماعت که بندگان به پای خداوند یک جماعت می نویسندو خداوند هم که مهربانترین صاحب خانه ها است قطعا آن حضورراتمام وکمال به حساب می آورد


بازی لی لی

پرسش:آیا سخن مقام معظم رهبری که فرمودند جوانان حزب اللهی از برخی بزرگترها بهتر تشخیص میدهند صحیح است؟

 

پاسخ: به تازگی وبعدازسخنان برخی مسولین به این نتیجه رسیده ام که نه تنها جوانان بلکه کودکان دربازی های کودکانه اثبات کرده اند ازبرخی بزرگان بهتر تشخیص می دهند چراکه آنان دربازی لی لی به خطوط کجی که کشیده اند نیزپایبند هستند واگردرهنگام بازی پای خودرابیرون یادرون خطوط ترسیمی بگذارند اگرچه خطوط کج باشند بازی رابه هم نمیزنند وبه اصطلاح خودشان دربازی جرزنی نمی کنند اما متاسفانه برخی مسولین خطوط ترسیم شده درقانون اساسی ویاخطوط ترسیمی شورای نگهبان را به علت اینکه به زعم آنها کج می باشد مراعات نمی کنند وبه جرزنی متوسل می شوند


روایات صحیح وغیرصحیح

پرسش:چراعلمای بزرگی چون مرحوم کلینی ومرحوم علامه مجلسی و.....درکتبشان انواع روایات صحیح وغیرصحیح وجوددارد مگرنمیتوانستند فقط روایات صحیح راثبت بکنند؟


پاسخ:دربرهه هایی اززمان روایات اهل بیت ازطرف دشمنان درمعرض خطر وازبین رفتن بوده وعلمای بزرگ برای جلوگیری از معدوم شدن وازبین رفتن روایات همه روایات اعم ازصحیح وغیرصحیح راگردآوری ودرمجموعه کتب خود تجمیع نمودند مانند دستفروشی که بادیدن مامورشهرداری هرچه برروی زمین است اعم ازوسائل خود وغیرآن راجمع کرده فرارمی کند وبعدازاستقرار درمکانی امن اجناس خودراباغیراجناسش جدا می کند همینطوراست روایات. که درزمان کنونی علما ومراجع وظیفه جداسازی صحیح ازغیرصحیح رابه دوش میکشند برای همین است که هرکسی توان فهم روایات وجداسازی آنها راندارد 


فرق اسلام داعشی واسلام محمدی

پرسش:بالاترین نشانه بربیگانگی اسلام داعشی باپیامبرعظیم الشان اسلام چیست؟


پاسخ:همه شماشنیده ایدکه وقتی پیامبراسلام بامردم درمسجدی مشغول نمازجماعت بودندودررکعت سوم نماز صدای گریه کودکی راشنیدند باعجله تمام (باحذف مستحبات)نمازراخواندند ووقتی باتعجب اصحابشان مواجه شدند فرمودند(اماسمعتم صراخ الصبی)آیاصدای گریه وناله کودک رانشنیدید؟پیامبری که حتی طاقت شنیدن صدای گریه کودکی راندارد(کودکی که درامنیت است وشایدفقط به علت اینکه مادر او را در آغوش نگرفته گریه میکند)آیامیتواند کودکی که توسط داعش به آتش کشیده میشود راببیندوطاقت بیاورد؟

نمونه دوم درجنگ خیبر بعدازپیروزی امیرالمومنین شخصی ازمسلمانان صفیه راکه ازاسرابود به همراه خودبه سمت پیامبرمی آورد دربین راه اوراازمیان اجسادکشته شدگانش عبوردادتاشاید شکنجه روحی شود صفیه به محض دیدن کشته شدگان قوم خودبه صورت خودچنگ زدوخون جاری شدوقتی نزدپیامبراسلام رفتند ایشان علت خون آلودبودن صورت صفیه راپرسیدند ووقتی پاسخ شنیدند به شدت باآن مسلمان برخوردکردند وباردیگرروح لطیف وقلب رئوف خودرابه نمایش گذاشتند اما اسلام داعشی فقط اهل جنایت وکشتاروحشیانه قرون وسطیی بوده وارتباطی باپیامبررحمت ندارد


چندسوال پیرامون فتنه ونهم دی88

 

 

 پیام نهم دی به جوانان چیست؟

نهم دی روزمیثاق امت اسلامی باامام وپیشوا ورهبر خود بود روزی بود که مردم عزیزایران امید دشمنان اسلام وانقلاب راناامیدکردند روزی که حق برباطل پیروزی وظفرپیداکرد ونقشه دشمن رانقش برآب کرد

اگربخواهم درچندجمله پیام نهم دی به جوانان عزیزرابیان کنم بایدبگویم هرحادثه ای دراین عالم حامل پیامی است  البته برای هرقشری وصنفی پیامی دارد که جوانان هم یکی ازاین گروه ها می باشند حادثه نهم دی 88 که بعدازفتنه اتفاق افتادهم ازاین قاعده  مستثنی نبوده  وبرای همه اقشاربه ویژه جوانان حامل پیام بلکه پیامهابود به عنوان مثال درصحنه سیاسی بودن جوانان. بی تفاوت نبودن به مسائل سیاسی کشور. وتنهانگذاشتن ولایت ازجمله پیامهای نهم دی به جوانان عزیزمی باشد اگرنبودحضور جوانان وبسیجیان درصحنه سیاسی کشورمطمئنا کشورایران هزینه سنگینی راباید می پرداخت اما با لطف خدای متعال وعنایت امام زمان علیه السلام وحضورجوانان درمیدان این فتنه بعدازشش هفت ماه کورشده وفضای کشوربه حالت عادی بازگشت

 

فتنه چیست؟ لطفا توضیحی دراین خصوص ارائه کنید

دراینکه فتنه چیست باید بگویم هیچ کس مانند امیرالمومنین علیه السلام که به فرموده خودشان (من آن کسی هستم که چشم فتنه راکورکردم)نمی تواند فتنه رابرایمان تبیین کند ایشان می فرمایند(و لکن یُؤخَذ من هذا ضِغثٌ، و من هذا ضغث فَیُمزَجانِ فهنالک یستولی الشّیطان على أولیائه)قسمتی ازحق وقسمتی ازباطل (توسط فتنه گران)باهم مخلوط شده که دراین صورت شیطان بردوستان خود مسلط شده وآنها رامی فریبد یعنی درواقع فتنه ی به معنی غبارآلودگی ازممزوج شدن حق وباطل پدید می آید

 

وظیفه ما درزنده نگه داشتن این روز چیست؟

وظیفه همه آحادجامعه این است که اجازه ندهند این روزواین حماسه به فراموشی سپرده شود کما اینکه مقام معظم رهبری بعدازحماسه نهم دی جمله ای قریب به این مضمون فرمودند که این روزهم درتقویم سیاسی کشورماندگارشد که البته این جمله حضرت آقا میتواند خودش یک اشاره لطیفی باشد وارشادی باشدبه اینکه نباید بگذارید این روزفراموش شود چراکه حفظ این روزمیتواند به عنوان یک نورافکن قوی درشبهای تارفتنه های احتمالی آینده عمل کند وراه راازچاه نشان دهد حوادثی ازاین قبیل نیزاینگونه اندودرطول تاریخ راه رابرای مردم بارکرده اند   برای اینکه بهتربتوانم مقصودم رابیان کنم ناچارم مثالی بزنم به عنوان مثال حادثه عاشورا ازجمله حوادثی است که ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین توصیه کرده اند که اجازه ندهیدفراموش شود بااینکه معمول است دردنیا حادثه های تلخ وناراحت کننده را سعی می کنند فراموش کنند اما به جهت پیامهای مهمی که دارد اجازه فراموش کردن آن رانداده اند حادثه نهم دی 88هم ازاین دست حوادث است به این معنا که باوجوداینکه یادآور خاطرات تلخ فتنه انگیزی دشمن وایادی فریب خورده آنان می باشد اما بااین وجود زنده نگه داشتن نام ویاد آن دارای آثاروبرکات بی شماری می باشد

 

نفوذ به عنوان یکی ازبرنامه های دشمن چگونه درسال 88منجربه فتنه شد؟

نفوذیکی ازمقوله های است که ازقدیم درافواه واذهان ما بوده اما چندماهی است که به صورت گسترده تر درادبیات سیاسی کشورماداخل شده وشروع گسترش آن هم توسط شخص مقام معظم رهبری بود ایشان به عنوان دیدبانی امین وقوی ازفرسنگها فاصله نفوذ را رصد کرده وبه ملت عزیزایران ابلاغ کردند قبل ازاینکه درباره تاثیرنفوذ درپیدایش فتنه 88نکاتی رامتذکرشوم لازم است کلمه نفوذ راتشریح کنم درکتب لغت نفوذ رابه رسوخ کردن ورخنه کردن ترجمه کرده اند البته برخی نفوذ رابه عبورکردن وپیش افتادن نیزترجمه کرده اند به عنوان مثال اعراب می گویند (نفذفلان القوم)یعنی فلان شخص ازنزدقوم عبورکرد وبرآنها پیشی گرفت .به هرتقدیر نفوذ دراصطلاح نیز با هردومعنی سازگاراست وقتی می گویند دشمن نفوذ کرده درواقع هم نظربه رسوخ ورخنه کردن اودارند وهم نظر به اینکه اودرکارهای ما برماپیشی گرفته ودرواقع این دشمن است که فرمان مارادردست گرفته ومارابه سمت مقصد موردنظرخودمی کشانددرفتنه سال88 نیزدشمن ازهمین مقوله نهایت استفاده راکرد وفرمان فکری عده ای جاهل وغافل رادردست گرفت وبه جای آنها فکرکرد وبیانیه داد وتحریک نموددرحالیکه اینان فکرمی کردند خودشان فرمان رابه دست دارد این بود که فتنه اتفاق افتاد یعنی چون فرمان این افراد به دست  دشمن افتاده بود فتنه ایجادشد البته این نکته نیزمغفول نماند که نفوذ با خشونت وسروصدا ایجادنمیشود بلکه کاملا آرام وبدون سروصدا عمل میکند دقیقا مانند نفوذ آب برف درزیرزمین که بدون خرابی وویرانی صورت می گیرد نه مثل آب باران که ویرانی وسروصدا داشته وقبل ازنفوذ دراعماق زمین همه راباخبرمی کند

 

امروزوظیفه ما نسبت به نفوذ دشمن باید به چه نحو باشد؟

وظیفه امروزما درباره نفوذ هیچ تفاوتی باوظیفه ما با روزهای قبل نکرده بنده درجواب شخصی درباره تکراری بودن سخنرانی برخی سخنرانان دینی گفتم تادرد مردم درد بیست سال پیش باشد نسخه طبیب نیز همان است بله ممکن است شکل آن تغییرکنداما ماهیتش همان است نفوذ دیروز بانفوذ امروز یکی است وعلاج آن هم همان علاج دیروز است البته قبل ازاینکه جواب سوال رابه صورت مفصل تر بدهم باید بگویم که نفوذ طبق فرموده رهبرمعظم انقلاب انواعی دارد به عنوان مثال نفوذ رامی توان به نفوذ فرهنگی اقتصادی سیاسی تقسیم نمودکه هرکدامش راه مقابله جداگانه ای رامی طلبد برای جلوگیری نفوذ ضروری تری مسئله شناسایی افراد ونهادهای نفوذ پذیر دروهله اول  است ودرمرحله دوم علت نفوذپذیری افراد ونهادها باید مدنظرقراربگیرد و درمرحله سوم واکسینه کردن جامعه درخصوص نفوذکه بایدمورد توجه جدی قراربگیرد. تبیین نفوذ وموارد آن درمراکزعلمی. به کارنگرفتن افراد نفوذ پذیردرپستهای حساس کشور.نظارت دقیق ولحظه به لحظه برمسولین به ویژه مسولینی که هویت اسلامی ایرانی خودرافراموش کرده ونفوذپذیرهستند.تبعیت ازرهبری معظم انقلاب .وحدت کلام ورویه  ازموارد بازدارنده نفوذ می باشد به عنوان مثال آب به راحتی درلایه های سست خاک نفوذ می کند اما اگرسنگی محکم راسالها درون دریا بیندازیم بعدازبیرون آوردن ازآب اگرآن سنگ رابشکنیم باخشکی لایه های درونی سنگ مواجه می شویم که این مسئله حاکی ازاین است که وحدت آحاد جامعه وهمفکربودن آنها اجازه نفوذ راازدشمن میگیردهمانگونه که لایه های محکم سنگ جلوی نفوذ آب رامی گیرد

 

نهایت کارفتنه گران چیست؟

طبق وعده ای که پیامبراکرم داده اند اهل فتنه درآخرالزمان هلاک ونابود می شوند ومومنین نبایدفتنه هارا عامل رنجش خودبدانند درعین حالیکه باید جلوگیری شود ازایجادفتنه. ایشان درروایتی فرمودند  (لا تکرهوا الفتنه فی آخرالزمان فانها تبیرالظالمین)ازفتنه های آخرالزمان ناراحت نشویدچراکه اهل آن رانابودمی کند

 

 

ساکتان فتنه چه جایگاهی دارند؟ 

طبق نص صریح روایت امیرالمومنین علیه السلام ساکتان درفتنه نیزاهل سعادت  نیستند چراکه امیرالمومنین بعدازمرگ  زبیر(که ازساکتان فتنه جمل بود) فرمودند(القاتل والمقتول کلاهما فی النار) یعنی هم کشنده وهم کشته شده دردوزخ جای دارند ودلیل آن هم سکوت درهنگام فتنه ایشان بوده ایشان میتوانست بعدازنصیحت امیرالمومنین علیه السلام روشنگری بکند ولی گفت من نه له شما ونه علیه شما شمشیر می زنم نه دوست شما ونه دشمن شماهستم همان کاری که درسال88عده ای ازسران نظام کردند

 

نقش خواص درفتنه هاچیست؟

خواص درفتنه هانقش تاثیرگذاری دارند شماتاریخ جناب عماررانگاه کنید درجنگی که میان امیرالمومنین با عده ای از به ظاهرمسلمانان پیش آمده برخی دچارتردید شدند تاجائیکه شخصی نزد امیرالمومنین آمد ودرمیانه جنگ اظهارتردید کرد وجمله (یاامیرالمومنین انی قدشککت) رابه کاربرد یعنی من دراینکه حق باکیست به تردیدافتاده ام ایشان آن شخص رانزدجناب عمارفرستاد وعمارنیز حقیقتا باچندجمله تردید ایشان رابه کلی ازبین برد البته روشنگری عمارمنحصردراین موردنیست ایشان درعین شمشیرزدن حقائق راتبیین کرده  ومانند نورافکن پرتوافکنی می کردندبه همین جهت است که رهبرمعظم انقلاب بعدازفتنه 88فرمودند(أین عمار)کجایند عمارها؟ امیدوارم خدای متعال به ماتوفیق درک دولت کریمه امام عصرارواحنافداه راعنایت کند وماراازشرفتنه هاایمن بدارد والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته