سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

قطع دست دزد

پرسش: چرادرایران هم مانندعربستان دست دزدقطع نمی شود باتوجه به اینکه قرآن می فرماید(السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما) دست مردوزن دزدراقطع کنید (تاعبرت سائرین شود) آیاکشورعربستان بهترازمابه اسلام عمل نمیکند؟ 

پاسخ:ازآنجاکه مفسرین حقیقی قرآن معصومین علیهم السلام هستند پیشی گرفتن ازآن ذوات مقدس به نص صریح قرآن حرام گردیده (لاتقدموابین یدی الله ورسوله)برخداوپیامبرپیشی نگیریدودرجای دیگرمیفرمایند(المتقدم لهم مارق)هرکس برایشان مقدم شوددرگمراهی است .باتوجه به این مقدمه معصومین برای قطع دست سارق شرائطی رابرشمرده اند ازجمله اینکه شرط قطع شدن دست این است که1-سارق مباشرت درعمل داشته باشد2-سارق قفل بشکندوازدرون محفظه یامنزل سرقت کندیعنی اگرشخصی هنگام عبورازکوچه ببیند درب ماشین یامنزل بازبوده و وسوسه گردد و دست به سرقت بزند دستش قطع نمی شود و.....مضافا به اینکه فقه اهل سنت وفقه شیعه دومنبع جدای ازهم دارندکه این خودسبب اختلاف فتوامیشود.