سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تکراری بودن نماز

پرسش:آیا درروزسه مرتبه نمازخواندن تکراری نبوده وموجب کسالت وزدگی نمی شود؟

پاسخ: 1تصورکنیدیک گل محمدی دردست داریدآیا بایک باربوئیدن دیگراحساس نیاز به بویدن مجددنمیکنید؟2آیادرهنگام کندن چاه یک مرتبه کلنگ برزمین می زنیدیاتکرارمی کنید؟3آیا بایک باردیدن دوست ورفیق صمیمی یاپدرومادریافرزنددیگراحساس نیازنمیکند مسلمادرتمام این مواردنه تنهاتکرارمضرنمی باشدبلکه نیازشمارابیشترمیکند ونکته مهمتراینکه هرباربرای خودش لذتی غیرازلذت قبل راداردالبته درتمام این مواردوحتی نمازخواندن بایدازافراط پرهیزشود