سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دوستی خداوگناه

پرسش:چگونه جلوی گناه رابگیریم؟

پاسخ:راه گناه نکردن یک کلمه بیشترنیست (دوست داشتن خدابه معنی واقعی کلمه)درشعری منسوب به امام باقرعلیه السلام آمده

تعصی الاله وانت تظهرحبه             هذالعمرک فی الفعال بدیع

لوکان حبک صادقا لاطعته                ان المحب لمن احب مطیع

ایشان میفرمایندادعای دوستی خدارامی کنی امامعصیت اوراانجام می دهی اگرحقیقتا اورادوست داشتی گناه نمیکردی چراکه عاشق ومعشوق ازفرط محبت هم مطیع هم هستند