سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مطالب وبلاگ

    نظر

 توجه:همه سوالاتی که دراین وبلاگ می خوانیدسوالاتی است که توسط مردم طرح گردیده وپاسخهایی که حقیرداده ام  همین این امرموجب پراکندگی موضوعات شده لازم به ذکراست خیلی ازکارشناسان دینی درپاسخگوییها راه تطویل راپیموده وبه صورت مفصل پاسخ سولات رامی دهند اماشایدبرخی ازافرادجامعه به علت مشغلات زیاد فرصت یاحوصله مطالعه پاسخ طولانی رانداشته باشند لذادراین وبلاگ به صورت کاملا خلاصه به پاسخ سوالهای احتمالی خوددست پیدامی کنید.درصورت نقدیاتوضیح بهترمی توانیددربخش نظرکاربران نظرخودرادرج نمایید.باتشکرالتماس دعا