سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آیاخدابه زنان نامحرم است

پرسش:آیاخدابرای زنان نامحرم است؟اگرنیست چرابایدزنان درنمازچادربه سرکرده یااینکه چرابایدمردان وزنان درنمازبرهنه نباشند؟

پاسخ:1-به فرض محرم بودن خدابرای زنان قرارنیست انسان نزدمحارمش لخت وبرهنه باشدهمه فقهافرموده اند(دائی وعموی) زن به اومحرمند ومحارم جزبه عورتین زن می توانند به تمام بدن اونگاه کنند امابااین وجودهیچ زنی دیده یاشنیده نشده که به عنوان مثال سینه خودرادرمقابل محارم برهنه بگذارد

2-پسربچه 14ساله تکلیف نداردامابااین وجودزنان ازبرهنه شدن نزداوشرمسارند

3-وقتی انسان به مهمانی میرود سعی میکندبهترین پوشش راداشته باشدوبرهنه به مهمانی نمیرود

نتیجه اینکه خدامحرم زنان باشدیانباشد حیای زن اجازه نمیدهد درهنگام نمازبرهنه باشد-بهترین مهمانی مهمانی خداست وبجاست بهترین لباس پوشیده شود

ازهمه مهمتراینکه تمام اینگونه شبهات بازگشت به عدم توحیداست یعنی اینکه اگرانسان خدارابه معنی واقعی کلمه شناخته ومطیع او و پیامبرانش  وائمه معصومین باشد باشدقطعا برایش شبهه اینچنینی ایجادنمیشود ودربرابراوخاضع است