پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

ظهور

پرسش:انتظارفرج بایدچگونه باشد

پاسخ:

محوراول:انتظارفرج دوگونه است انتظارفرج عالمانه وانتظارفرج جاهلانه درانتظارفرج جاهلانه مردم منتظرامامی هستندکه خودهمه کارهارابااعجازانجام می دهد ومردم دراین رابطه هیچ گونه نقشی راایفانمی کنند درخانه نشسته ونهایت کاری که برای امام زمان وفرجش انجام می دهند دعاکردن است ودیگرهیچ (شخصی درمحضرمقام معظم رهبری گفت برای نابودی داعش صلوات بلندبفرستید ایشان آهسته وزیرلب فرمودند اگرداعش باصلوات نابودمی شدمن به جای یک صلوات ده صلوات می فرستادم کنایه ازاینکه فقط دعاشرط نبوده بلکه حرکت وقیام هم لازم است)وهمچنین معتقدندامام زمان بدون دخالت وکمک مردم وبدون حضوراجتماعی مردم می آیدوزمین راپرازعدل ودادمی کند ودریک کلام درانتظارفرج جاهلانه مردم برای فرج دعامی کننداما به سوی ظهورحرکت نمی کنند.عده ای تصورکرده اند بدون دخالت آنها امام زمان می آید ودنیاراگلستان کرده تمام فقروتنگدستی راازبین می برد غافل ازاینکه درزمان ظهور فقرنیزباکمک مردم ازمیان می رود باپرداخت زکات باپرداخت خمس فقرازمیان رفته تاجایی که نیازمندی پیدانمی شودومردم برای پرداخت زکات خودشهربه شهرمی گردند امامستحقی پیدانمی کنند نتیجه اینکه جامعه قبل ازظهوربایداهل پرداخت خمس وزکات باشد تابتواندزمینه ظهوررامهیاکند

محوردوم:درانتظارفرج جاهلانه مردم امام زمان رامی شناسنداماشناخت آنهاصرفا شناخت شناسنامه ای است به عنوان مثال نامش چیست؟ نام پدربزرگوارومادرگرامی ایشان چیست؟ درحالیکه درانتظارفرج عالمانه شناخت مردم ازامام زمان شناخت عالمانه است وراه شناخت امام هم برای جامعه آسان است امام هادی علیه السلام درزیارت شریفه جامعه کبیره می فرماید بکم فتح الله وبکم یختم وبکم ینزل الغیث من السماء وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الاباذنه یعنی ای ائمه به واسطه شماخداآغازمی کندوبه واسطه شماپایان می بخشد وبه واسطه شما باران نازل می کند وبه واسطه شماست که آسمان برزمین سقوط نمی کند مثل جامعه کنونی مثل جامعه بیماری است که می داند درمان دردش به واسطه طبیبی است که درسرزمینی زندگی می کند اما برای مداوای خودش به سوی پزشک نمی رودومنتظراست تاخودطبیب به آن شهربیاید اگرجامه بپذیردکه درمان دردهایش به واسطه امام زمان است قطعا خودبه سراغ آن می رود اما مع الاسف یانمیداندیااگرمی دانداقدامی برای آوردن امام زمان نمی کند

محورسوم:درانتظارفرج جاهلانه مردم درصبح جمعه به خواندن دعای ندبه آن هم به صورت فرمایشی اکتفامیکنند درحالیکه درانتظارفرج عالمانه مردم مستاصل گردیده ازاعماق وجود برای ظهوردعامی کنند دعادرانتظارفرج جاهلانه مانند کسی است که تشنه نیست وبه شخصی می گویدبرایم آبی بیاور اماچندان درقیداین نیست که آن شخص درخواستش رااجابت می کندیانه اما انتظارفرج عالمانه مانند انسان تشنه ای است که ازشخصی درخواست آب نماید که درصورت اجابت آن شخص خوشحال می شودودرصورت عدم اجابت ازفرط تشنگی خودبه سمت آب حرکت می کند درانتظارفرج عالمانه دعای برای فرج رابادعای برای سائراموریکسان نمی داند کمااینکه دردعای عهدبعدازنوزده اسم ازاسماء الهی اللهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی القائم بامرک به کاررفته واین سبک دعاحاکی ازاین است که دردعای برای فرج بایدقدری متفاوت تردعا
کنیم ودرپایان جامعه بایدبداند که بیمنه رزق الوری وبوجوده ثبتت الارض والسماء ونیزبایدبداند لولا الحجه لساخت الارض باهلها