پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

فتنه88

پرسش:اگرسران وساکتان فتنه 88درزمان امیرالمومنین بودند امام چه برخوردی میکردند عفو؟اعدام؟یاحصر؟


پاسخ: درفتنه جمل هم سران فتنه وجودداشتندوهم ساکتان فتنه وروش برخوردامام علی علیه السلام باافرادمختلف متفاوت بوده به عنوان مثال عایشه به عنوان ام المومنین وازسران فتنه جمل مورداحترام حضرت قرارگرفته تاجائیکه حضرت با40زنی که لباس مردانه به تن کردند ایشان رابه مدینه بازگرداندتادربین راه خطری ایشان راتهدیدنکنداما درعین حال ازفتنه گری ایشان هم غافل نشده واوراحصرخانگی کرده ومراقب رفت وآمدهای اوبودند واما درخصوص ساکتان فتنه بایدزبیررامثال بزنیم بعدازآنی که حضرت بااوصحبت ونصیحت کردند ایشان ازشمشیرزدن له یاعلیه امام علیه السلام کناره گیری کرده ودرگوشه ای خزیدند وبعدازاینکه توسط شخصی ترور شد وخبرمرگ زبیربه امام رسید ایشان فرمودند (القاتل والمقتول کلاهما فی النار) قاتل ومقتول هردودرآتش جهنم هستند دلیل جهنمی بودن قاتل ترورکردن ودلیل جهنمی بودن مقتول(زبیر)سکوت درهنگام فتنه بود