سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

فرق اسلام داعشی واسلام محمدی

پرسش:بالاترین نشانه بربیگانگی اسلام داعشی باپیامبرعظیم الشان اسلام چیست؟


پاسخ:همه شماشنیده ایدکه وقتی پیامبراسلام بامردم درمسجدی مشغول نمازجماعت بودندودررکعت سوم نماز صدای گریه کودکی راشنیدند باعجله تمام (باحذف مستحبات)نمازراخواندند ووقتی باتعجب اصحابشان مواجه شدند فرمودند(اماسمعتم صراخ الصبی)آیاصدای گریه وناله کودک رانشنیدید؟پیامبری که حتی طاقت شنیدن صدای گریه کودکی راندارد(کودکی که درامنیت است وشایدفقط به علت اینکه مادر او را در آغوش نگرفته گریه میکند)آیامیتواند کودکی که توسط داعش به آتش کشیده میشود راببیندوطاقت بیاورد؟

نمونه دوم درجنگ خیبر بعدازپیروزی امیرالمومنین شخصی ازمسلمانان صفیه راکه ازاسرابود به همراه خودبه سمت پیامبرمی آورد دربین راه اوراازمیان اجسادکشته شدگانش عبوردادتاشاید شکنجه روحی شود صفیه به محض دیدن کشته شدگان قوم خودبه صورت خودچنگ زدوخون جاری شدوقتی نزدپیامبراسلام رفتند ایشان علت خون آلودبودن صورت صفیه راپرسیدند ووقتی پاسخ شنیدند به شدت باآن مسلمان برخوردکردند وباردیگرروح لطیف وقلب رئوف خودرابه نمایش گذاشتند اما اسلام داعشی فقط اهل جنایت وکشتاروحشیانه قرون وسطیی بوده وارتباطی باپیامبررحمت ندارد