سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حضوردرمسجد

پرسش:امام جماعتهای مسجد برای توجیه غیبت خوددرمسجدمیگویند اگربه نیت نمازجماعت به مسجدبروی ولی جماعت تشکیل نشود به ثواب نمازجماعت دست پیداکرده ای آیاچنین چیزی امکان دارد؟

پاسخ:درعیدنوروز به بهانه عیددیدنی به منزل شخصی میروید وقتی زنگ منزل رامیزنید متوجه می شوید صاحب خانه درمنزل نیست روی درب می نویسید( آمدم نبودید فلانی) وبرمی گردید بعدازمدتی وقتی صاحب خانه رامی بینید ازاوگله میکنیدومی گوید ما منزل شماآمدیم ولی شمانیامدید واوهم ازشماعذرخواهی میکند وآن حضور به ظاهر بی نتیجه شما رانادیده نمی گیرد وشماهم آن رفتن رایک رفتن کامل به حساب می آورید همینگونه است حضوردرمسجد بدون تشکیل نمازجماعت که بندگان به پای خداوند یک جماعت می نویسندو خداوند هم که مهربانترین صاحب خانه ها است قطعا آن حضورراتمام وکمال به حساب می آورد