سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

کاربری انسان

پرسش:تفسیرآیه شریفه وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون چیست؟

 

پاسخ:اگربنایی راببینید که بامشقت تمام وهزینه هنگفت خانه ای راساخته باتمام تجهیزات وتزئینات بادیوارهایی از رنگ روغنی واتاقهای متعدد  وآن راتحویل صاحب خانه بدهد بعدازچند روز درکمال ناباوری مشاهده کند که صاحب خانه درون اتاقها وسالن وتمام قسمتهای خانه راپراز کاه کرده وازاین خانه استفاده ای غیراز کاربری متناسب باآن  کرده ناراحت می شود ولب به اعتراض بازمی کند خدای متعال نیزبه عنوان سازنده وخالق انسانها کاربری انسانها راعبادت وبندگی دانسته وفرموده من جن وانس راخلق نکردم مگراینکه عبادت وبندگی من رابکنند درصورتی که ببیند این انسان ازظرفیت بالای خوداستفاده صحیحی نکرده وهمان کاری راانجام داده که حیوانات انجام میدهند (مانندخوردن خوابیدن شهوت وغضب )ازاوناراحت شده موردغضب قرارمی دهد واینجاست که به مقایی فروتر ازحیوانت می رسد چراکه خداوند فرموده (اولئک کالانعام بل هم اضل)اینان مثل حیوان بلکه بدتر ازحیوانند