سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

انفاق

پرسش:آیامی شودانسان انفاق کند واموالش زیادشود؟

 

پاسخ:به حسب ظاهر وقتی انسان چیزی ازاموالش رابه دیگران بدهد ازآن کم می شود ولی قرآن کریم وروایات مختلف چیزی غیرازاین رامی گویند وتجربه نیزثابت کرده اگرانسان انفاق کند اگرچه اموالش زیادهم نشودلااقل موجبات برکت درآن فراهم می شود برای فهم بهترمسئله به این مثال توجه فرمایید اگریک لیترآب رادرون کوزه سفالی ویک لیترآب را درون ظرف پلاستیکی یافلزی بریزیم وبعد از چندروزسراغ آن برویم مشاهده خواهیم کرد که مقداری ازآب درون کوزه به علت نم دادن کم شده اما درعوض آب خنک وگوارا وخوش طعم باقی مانده ودرمقابل تمام آب ظرف فلزی یاپلاستیکی درون ظرف موجوداست ولی به علت راکدبودن متعفن شده وطعم آن نیزتغییرپیدانموده مثل انفاق اموال. مثل آب کوزه ومثل انفاق نکردن مثل آب ظرف فلزی است.