سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

چگونگی مواجه بادشمن

دستورات قرآن برای روش مواجهه بادشمن وروش دولتمردان دراین مواجهه

خداوند متعال درقرآن درخصوص تحریم اقتصادی دشمن نکته بسیارمهمی رابیان فرموده وتکلیف مومنین دراین خصوص رانیزمشخص کرده به عنوان مثال در سوره منافقون آیه 7می فرماید (هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّوا  وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَفْقَهُونَ) کفارمیگویندبه اطرافیان پیامبرچیزی ندهید وآنان رادرتحریم اقتصادی قراردهید تاازگردپیامبرپراکنده شوند درحالیکه خزائن آسمانها وزمین دردست خداست ولی منافقان نمی فهمند همانگونه که ازآیه برمی آید تحریم اقتصادی درزمان پیامبراسلام هم بوده وراهکارمقابله باآن هم واضح است کفارتصورمی کنند باتحریم اقتصادی دست وپای مسلمین راباغل وزنجیرمی بندند درحالیکه خزائن آسمان هاوزمین به دست خداست وطبق نص صریح قرآن(ان الله یدافع عن الذین آمنوا)خداوند ازمومنین دفاع می کند واگربه معنای حقیقی کلمه ایمان به خداداشته باشند تحریم درآنان اثری نمی کند درزمان کنونی نیزکفارشرق وغرب همان رویه اجدادسلف خودراپیموده وبه زعم خودباتحریم اقتصادی می توانند ایران اسلامی راازپای درآورند اگرایمان راسخ به خدا درقلوب مومنین نهادینه شود وجزخدای متعال کسی رارزاق خودندانند قطعا ازاین گردنه صعب العبور به سلامت گذرخواهندکرد اماافسوس وصدافسوس که برخی ازمسولین کشوربه ویژه مسولین دیپلماسی چندان اعتقادی به این مسئله ندارند تاجائیکه روزی درسخنان خودآب خوردن مردم ایران رانیزبه مذاکرات وبرجام گره میزنند وروزی دشمن راکدخدای دهکده می دانند برای راضی کردن دشمن هرگونه انعطافی ازخودنشان می دهند درحالیکه غافل ازاین هستند که دشمن ازماراضی نمیشود مگراینکه ازعقائد خوددست برداریم نظیرآنچه عربستان سعودی انجام داده ومحبوب القلوب آمریکائیها شده درحالیکه خداوندمی فرماید (لن ترضی عنک الیهودولاالنصاری حتی تتبع ملتهم)یهودونصاری ازتوراضی نمی شوندمگراینکه ازآنهاتبعیت کنی به جای برخوردقاطعلنه با دشمن ونواختن سیلی به صورت او زانوی ادب وتواضع دربرابرش به زمین میزنند درمقابل اولبخند شادی سرداده قهقهه می کنند وحال اینکه خداوند می فرماید (یاایهاالنبی جاهدالکفاروالمنافقین واغلظ علیهم)اى پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر