سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

پولدار-فقیر

پرسش:عده ای دردنیا بسیارثروتمند وعده ای فقیرند. ثروتمندمی تواندباثروتش کارهای خیروعام المنفعه انجام دهدونزدخداوندمتعال ماجور باشدولی فقیرازاین فیض محروم است آیااین تفاوت باعدالت خداوندناسازگارنیست؟

پاسخ:عوامل ثروت 1-تلاش 2-استفاده ازفرصتهای اقتصادی3-سرقت ودزدی4-ندادن حق الله(خمس زکات مالیات)وحق الناس

عوامل فقر1تنبلی2استفاده نکردن ازفرصتهای اقتصادی3تلف شدن مال به واسطه دزدی

اگرشخصی با تلاش وکوشش واستفاده ازفرصتهای طلایی یاسرقت ثروتمند شود و شخص دیگری باتنبلی واستفاده نبردن ازفرصت فقیرشودربطی به عدالت خداوند ندارد چون خودش درفقرش دخالت داشته.واگرخدای متعال به شخصی ثروتی رامی دهدبه همان میزان ازاوبازخواست میکندوازفقیرهم به اندازه اموال خودش بازخواست می کند مضافاَ به اینکه اگرشخصی به عنوان مثال 100میلیون ثروت داشته باشد ونصف آن رادرراه خدابدهد ودر مقابل شخصی مجموعاَ100هزارتومان داشته باشدو او هم نصف مالش را در راه خدابدهد هردو درنزدخدایکسان هستند وهردوبه یک میزان ثواب می برندچون مهم نفس عمل انفاق بوده که هردو نصف دارائی خودرا انفاق کرده اند.به فرض وجودتفاوت بین مردم آن هم ازجانب خدا که بنابه مصلحتی بوده قطعاخداونددرآخرت جبران می کند تاجائیکه پیامبراکرم فرموده اند ثروتمندان درقیامت بامشاهده وضعیت مطلوب فقرا به آنها رشک برده سوال میکنندازکجااین همه نعمت رابه دست آورده ایددرپاسخ میگوینددردنیافقیربودیم واینهاهمه پاداش صبرمابرفقربوده سپس ثروتمندان آرزومی کنندکاش آنهاهم دردنیافقیربودند.


کمک مالی به کشورهای خارجی

پرسش:چراباوجودمشکلات عدیده ای که داریم بایدبه کشورهایی نظیریمن عراق سوریه فلسطین کمک مالی کنیم درحالیکه آنهاسنی هستند؟

پاسخ:1-(دینی)امام سجادعلیه السلام بعدازشهادت امام حسین علیه السلام ودرزمان خلافت خلفای ستمگر درضمن دعای 27صحیفه سجادیه برای مرزبانان که عمدتاً سنی و تابع خلفا بودند دعا می کردندکه درفرازهایی ازآن فرموده اند(کَثّرعِدّتَهم)عددشان رازیادکن(واشحذاسلحتهم)سلاحشان رابُرنده کن(وتَوَحّدبِکفایهِ مَوُنَتِهِم)غذاوخوراکشان رابه حدکفایت برسان آیامعقول است ایشان ازخداوندبرای اهل سنت طلب کثرت تعدادوبرای سلاحشان طلب تیزی وبرای غذایشان طلب برکت کندامادرصورت امکان خودنیروی انسانی وسلاح وموادغذایی به آنهاندهد؟مسلماًچنین نیست پس ماهم به مولای خودمان اقتدامی کنیم

2(عقلی-احساساتی)اگربایکی ازهمسایه هایتان دعواکرده ورابطه شماباآنهاقطع شده باشدودراثرحادثه ای خانه آنهاآتش بگیردوصدای ناله فرزندان همسایه به گوش تو برسدفورا  به کمک اونمی روی؟قطعا در دارو-غذا-آب وسایرمایحتاج وخاموش کردن آتش به اوکمک خواهی کردودلیل کمک کردنت دوچیزاست

1بنی آدم اعضای یک دیگرند      که درآفرینش زیک گوهرند      چوعضوی به دردآوردروزگار         دگرعضوهارانماندقرار

2خاموش کردن آتش به نفع خودت است چون هرلحظه ممکن است آتش به خانه خودت نیزسرایت کرده وبسوزاند

نتیجه: کمک به کشورهای همسایه  هم ازلحاظ دینی وهم عقل وهم احساسات انسانی مطلوب وقابل قبول است


آخوند

پرسش:آخوند(روحانی)درجامعه به چه کارمی آید

پاسخ:همه مامیدانیم شغلهاوصنفهای مختلف درجامعه مفیدبوده که به برخی ازآنهااشاره میکنیم1طبیب.درمان میکند2معلم.تعلیم فرزندان2بنا.خانه می سازد3تعمیرکار.تعمیرمیکند4راننده وخلبان.مسافرجابجامیکند......اماتردیدی نیست که برخی تصورمیکنند آخونددرجامعه کارشاخصی انجام نمی دهد.خواندن خطبه عقدونمازجماعت.استخاره و.....کارهایی است که غیرروحانی هم میتواندانجام دهدپس نیازی به وجودروحانی نیست درپاسخ بایدبگوییم همانگونه که درشغلهای مختلف انسانهای شریف وبزرگوارو درعین حال انسانهای غیرمفیدیاکم سودهم پیدامیشود روحانیت هم ازاین قاعده مستثنی نبوده این دوصنف رادارامی باشداماآنچه که به عنوان پاسخ نهایی بایدبگویم این است که اگرواقع بینانه به قضیه نگاه کنیم قطعا چنین شبهه ای به ذهنمان حتی خطورهم نمیکند به دلیل اینکه آن کسی که چنین شبهه ای رامطرح کرده ازدوحال خارج نیست یامعتقد به دین است یاغیرمعتقد .اگرمعتقدنیست حق نداردبرای معتقدین تعین تکلیف کندواگرمعتقد به دین باشدحتماآیه شریفه  122سوره توبه راخوانده که خداوندمی فرماید   وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ قضیه ازاین قراربودکه پیامبردستورجهادعمومی دادوتمام مسلمانان به سمت جبهه حرکت کردندآیه فوق نازل شده فرمودچراعده ای نمی مانندتاتفقه دردین کنندومسائل دینی رابیاموزندواقوام خودراانذارکنند.درجایی که خداوندمتعال عالمان راازرفتن به جبهه معاف میکندتاکسب علم دین کنندبه طریق اولی ازکارکردن معاف هستند.لازم به ذکراست باحجم وسیع شبهاتی که دشمن ایجادمیکنداگرعده ای شبانه روزمشغول فعالیت دینی باشندبازهم کم است