سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خداوندظالم نیست

پرسش:خداونددرقرآن میفرماید(انه لیس بظلام للعبید)ظاهرا کلمه ظلام صیغه مبالغه بوده ومعنی آیه اینگونه می شود(خداوندبه بندگان ظلم زیادی نمی کند)ومفهوم این جمله این است که مقدارکمی ظلم می کند.آیااین تفسیرصحیح است

پاسخ:کلمه ظلام صیغه مبالغه نیست بلکه اسم منسوب است به معنی (صاحب ظلم)که طبق این تفسیرترجمه اینگونه می شود(خداوندصاحب ظلم به بندگان نیست)


ترس

پرسش:ترس ازخداچگونه است؟

پاسخ:ترس ازخدامانندترس ازیک تصویریاموجودوحشتناک نیست بلکه جنس ترس ازخداشبیه ترس فرزندازپدراست که درعین اینکه فرزندپدر رافوق العاده دوست دارد وبه اوعشق می ورزد و پدرهم نسبت به اولطف زیادی داردتاجاییکه تمام احتیاجات فرزندرابرآورده می کندونسبت به اومهربان بودوخیروصلاح اورامی خواهد اما با این وجودفرزند هنگام خطا واشتباه احتیاط می کندتاپدراو رانبیند وجنس این ترس به گونه ایست که جلوی مهرومحبت وعشق فرزندنسبت به پدر را نمی گیرد.ترس ازخداهم به نحوی است که باعث بیزاری وناراحتی ازخدانمیشود.