سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

اعتقادبه وجودخداوند

پرسش:اگرشخصی معتقدبه وجودخداوندنباشدچگونه می شود اوراقانع کرد

پاسخ:اگرشخص ماهیانه مبلغ هنگفتی برای شمابیاورد وبگویدمصرف کن. امانگویدچه کسی این پول راداده پس ازمدت طولانی ازاوبپرسیداین چه شخصی است که مدت طولانی هزینه زندگی من رامیدهد واوبازجواب ندهدشمادرنهایت به اومی گویید نمی دانم این شخص کیست امااین رامی دانم که شخص کریم وبزرگواریست وسزاوارستایش است.نتیجه اینکه اگرمامعتقدبه وجودخداوندهم نباشیم این رایقین داریم که موجودی درعالم وجودداردکه نعمت سلامتی آب غذا آرامش امنیت علم پدرومادرو......به ماداده است وقطعا آن موجودقابل تقدیروسزاوارستایش است نام آن موجودراهرچه میخواهی بگذار.نام اونزدماخداوندمهربان است.


معجزه-کرامت -ارهاص

پرسش:فرق معجزه کرامت وارهاص چیست؟

پاسخ؟معجزه به معنی کاری که دیگران راعاجزکند یااینکه دیگران ازانجام آن عاجزندوباچندشرط محقق می شود1-تحدی(مبارزطلبیدن)2-ادعای نبوت(بدون ادعای نبوت نام معجزه نداردبلکه کرامت است)که مخصوص پیامبران است......*کرامت کاری است شبیه معجزه البته بدون ادعای نبوت ومبارزه طلبی که مخصوص ائمه واولیاءالهی است*ارهاص کاری خارق العاده که پیامبرقبل ازنبوت داشته وزمینه پذیرش اوومحبوبیتش نزدمردم رامهیامی کرد


ولایت امیرالمومنین

پرسش:آیاجوان بودن امیرالمومنین وکم تجربگی ایشان دلیل عدم پذیرش ولایت ایشان واثبات خلافت ابوبکرنمی شود؟

پاسخ:1-بعدازانتخاب ابوبکربه عنوان خلیفه شخصی نزدابوقحافه (پدرابوبکر)رفته سخن ازخلافت به میان آمد.ابوقحافه پرسیددلیل انتخاب فرزندمن به خلافت چه بوده؟ایشان گفتندچون بزرگتروباتجربه ترازدیگران است.ابوقحافه بلافاصله گفت (والله انااکبرمنه)سوگندبه خدامن ازپسرم بزرگترم.کنایه ازاینکه بزرگی دلیل برتری نیست واگراینگونه بودخلافت حق من بود