سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آیاخدابه زنان نامحرم است

پرسش:آیاخدابرای زنان نامحرم است؟اگرنیست چرابایدزنان درنمازچادربه سرکرده یااینکه چرابایدمردان وزنان درنمازبرهنه نباشند؟

پاسخ:1-به فرض محرم بودن خدابرای زنان قرارنیست انسان نزدمحارمش لخت وبرهنه باشدهمه فقهافرموده اند(دائی وعموی) زن به اومحرمند ومحارم جزبه عورتین زن می توانند به تمام بدن اونگاه کنند امابااین وجودهیچ زنی دیده یاشنیده نشده که به عنوان مثال سینه خودرادرمقابل محارم برهنه بگذارد

2-پسربچه 14ساله تکلیف نداردامابااین وجودزنان ازبرهنه شدن نزداوشرمسارند

3-وقتی انسان به مهمانی میرود سعی میکندبهترین پوشش راداشته باشدوبرهنه به مهمانی نمیرود

نتیجه اینکه خدامحرم زنان باشدیانباشد حیای زن اجازه نمیدهد درهنگام نمازبرهنه باشد-بهترین مهمانی مهمانی خداست وبجاست بهترین لباس پوشیده شود

ازهمه مهمتراینکه تمام اینگونه شبهات بازگشت به عدم توحیداست یعنی اینکه اگرانسان خدارابه معنی واقعی کلمه شناخته ومطیع او و پیامبرانش  وائمه معصومین باشد باشدقطعا برایش شبهه اینچنینی ایجادنمیشود ودربرابراوخاضع است


دلیل اختلاف فتاوا

پرسش:اگردین یکی وقرآن یکی است چرااختلاف فتواوجوددارد؟

پاسخ:1-یکی ازعوامل اختلاف فتوا برداشت مختلف مراجع ازیک روایت است به عنوان نمونه امام معصوم درروایتی به صورت کلی فرموده (اگرسفرمقدمه شغل باشدنمازتمام است) مراجع معظم تقلید دراینکه این روایت ازامام معصوم رسیده شک ندارند امابه عنوان مثال (درباره شکسته یاکامل بودن نمازمحصل ودانشجو )اختلاف فتوایشان به خاطراختلاف دیدگاهشان درباره شغل بودن یانبودن تحصیل است اگرخودشمامرجع بودیدتحصیل راشغل میدانستیدیامقدمه رسیدن به شغلی مثل پزشکی معلمی.....می دانستید؟برای همین برخی مراجع نمازمحصل راکامل می دانندچون اوراشاغل می دانندوبرخی شکسته می دانندواوراشاغل نمی دانند

2-گاهی یک راوی ازنظرمرجعی قابل قبول است وازنظرمرجع دیگرقابل قبول نیست لذاروایت اودرنظراین مرجع مردوداست.به عنوان مثال اگرشخصی به شمابگوید درفلان خیابان تصادفی رخ داده ودونفرجان باخته اند ودرهمین حین برادرشماکه مورداعتمادشماست بگویدمن خودم تصادف رادیدم ویک نفرجان باخته بودحرف کدام اینهابرای شمااطمینان آوراست مسلما برادرتان .ممکن است برای دومرجع هم چنین اتفاقی رخ بدهدیعنی دراینکه این راوی قابل قبول است یاآن راوی اختلاف دارندکه منجربه اختلاف فتوامی شود

3-دشمنان تشیع روایات جعلی رادرلابلای کتب شیعه قراردادندکه خودسبب شد علماگاهی نتوانند روایت صحیح راازغیرصحیح تشخیص دهندکه این امرنیزگاهی منجربه اختلاف فتوامی شود

4-دردوران خفقان که تدریس فقه شیعه ممنوع بوده گاهی ائمه وحتی علماء برای اینکه حاکمان زمان متوجه فعالیت دینی آنها نشوندتقیه کرده فتوایی شبیه فتوای اهل سنت می داده اندوبرخی راویان به علت اینکه نمی دانستندامام دراین سخن تقیه کرده سخن امام رانقل می کردندوآیندگان تصورمی کردندفتوای حقیقی امام همین روایت است درحالیکه اینگونه نبوده

5-باتمام این حرفها ائمه ماپیش بینی این مسائل راکرده وفرموده اند همه مقلدین همه مراجع باعمل به فتوای مرجعشان به تکلیف خودعمل کرده اند


سیادت ازطریق مادر

پرسش:مراجع معظم تقلیدفرموده انداگرمادرشخصی سیدباشد خودش سیدنیست بلکه سیادت فقط ازطریق پدربه انسان منتقل میشود سوال ابن است امام حسن وامام حسین علیهم السلام ازطریق مادربه پیامبرگرامی منسوبندپس چگونه آن بزرگواران وفرزندانشان سیدهستند؟

پاسخ:سیادت فقط ازطریق پیامبرنیست بلکه فرزندان جناب هاشم(جدپیامبر)همه سیدهستند حتی بنی عباس هم سیدهستندبنابراین سیادت امام حسن وامام حسین علیهم السلام ازطریق امیرالمومنین به جناب هاشم می رسدنه ازطریق مادربزرگوارشان حضرت زهرا(سلام الله علیها)


سادات(سیادت امیرالمومنین وحضرت عباس)

پرسش:سیدبه چه کس میگویند؟وآیاحضرت علی علیه السلام وحضرت عباس علیه السلام وبرادران بزرگوارایشان که درکربلاشهیدشدندنیزسیدهستند؟

پاسخ: به تمامی فرزندان هاشم (که جدبزرگوارپیامبراسلام است) سیدمی گویندکه شامل امیرالمومنین وفرزندان عقیل وحضرت عباس نیزمیشود


دوستی خداوگناه

پرسش:چگونه جلوی گناه رابگیریم؟

پاسخ:راه گناه نکردن یک کلمه بیشترنیست (دوست داشتن خدابه معنی واقعی کلمه)درشعری منسوب به امام باقرعلیه السلام آمده

تعصی الاله وانت تظهرحبه             هذالعمرک فی الفعال بدیع

لوکان حبک صادقا لاطعته                ان المحب لمن احب مطیع

ایشان میفرمایندادعای دوستی خدارامی کنی امامعصیت اوراانجام می دهی اگرحقیقتا اورادوست داشتی گناه نمیکردی چراکه عاشق ومعشوق ازفرط محبت هم مطیع هم هستند


من ازبیگانگان هرگزننالم

پرسش:شاهدان اعمال درقیامت چه کسانی هستند؟

پاسخ:1خداوندمتعال (قل اعملوافسیری الله)بگوهرعملی که انجام دهیدخدامیبیند

2پیامبر اسلام(قل اعملوافسیری الله عملکم ورسوله)رسول خدانیزمیبیند

3ائمه معصومین(قل اعملوافسیری الله عملکم ورسوله والمومنون)مومنون که مصداق کاملترش ائمه هستندنیزمی بینند

4ملائکه (مایلفظ من قول الالدیه رقیب عتید) هیچ سخنی گفته نمشودمگراینکه رقیب وعتیدمیشنوندوثبت میکنند

5مکان

6زمان

7اعضاءوجوارح انسان(یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهدارجلهم بماکانوایکسبون) روزی که بردهان آنها مهرزده ودست وپای آنهاراشاهدانی براعمالشان قرارمی دهیم .به قول شاعر

من ازبیگانگان هرگزننالم      که بامن هرچه کردآن آشناکرد


تکراری بودن نماز

پرسش:آیا درروزسه مرتبه نمازخواندن تکراری نبوده وموجب کسالت وزدگی نمی شود؟

پاسخ: 1تصورکنیدیک گل محمدی دردست داریدآیا بایک باربوئیدن دیگراحساس نیاز به بویدن مجددنمیکنید؟2آیادرهنگام کندن چاه یک مرتبه کلنگ برزمین می زنیدیاتکرارمی کنید؟3آیا بایک باردیدن دوست ورفیق صمیمی یاپدرومادریافرزنددیگراحساس نیازنمیکند مسلمادرتمام این مواردنه تنهاتکرارمضرنمی باشدبلکه نیازشمارابیشترمیکند ونکته مهمتراینکه هرباربرای خودش لذتی غیرازلذت قبل راداردالبته درتمام این مواردوحتی نمازخواندن بایدازافراط پرهیزشود

 

 

 


قطع دست دزد

پرسش: چرادرایران هم مانندعربستان دست دزدقطع نمی شود باتوجه به اینکه قرآن می فرماید(السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما) دست مردوزن دزدراقطع کنید (تاعبرت سائرین شود) آیاکشورعربستان بهترازمابه اسلام عمل نمیکند؟ 

پاسخ:ازآنجاکه مفسرین حقیقی قرآن معصومین علیهم السلام هستند پیشی گرفتن ازآن ذوات مقدس به نص صریح قرآن حرام گردیده (لاتقدموابین یدی الله ورسوله)برخداوپیامبرپیشی نگیریدودرجای دیگرمیفرمایند(المتقدم لهم مارق)هرکس برایشان مقدم شوددرگمراهی است .باتوجه به این مقدمه معصومین برای قطع دست سارق شرائطی رابرشمرده اند ازجمله اینکه شرط قطع شدن دست این است که1-سارق مباشرت درعمل داشته باشد2-سارق قفل بشکندوازدرون محفظه یامنزل سرقت کندیعنی اگرشخصی هنگام عبورازکوچه ببیند درب ماشین یامنزل بازبوده و وسوسه گردد و دست به سرقت بزند دستش قطع نمی شود و.....مضافا به اینکه فقه اهل سنت وفقه شیعه دومنبع جدای ازهم دارندکه این خودسبب اختلاف فتوامیشود.